Contact


Ad van Haperen
Cijfers en Inzicht

Hofstad 2
4845 EL Wagenberg
+31 6 27184232
ad@cijferseninzicht.nl

KvK 18089271

Navigeren is wat u daarmee kunt

Tweets

De regels voor de nieuwe NOW3 zijn bekend. Na de Noodmaatregel overbrugging Werkgelegenheid afgekort NOW 1 en NOW is nu meer bekend over de NOW 3. De NOW 3 is ingedeeld in drie tijdvakken. Lees er meer over

LinkedIn

Nieuws

Nu nieuw met nog meer inzicht

Cijfers en Inzicht geeft je meer inzicht in je cijfers. Als #controller maak ik de brij aan cijfers leesbaar en begrijpbaar en daaruit volgen betere stuurcijfers.

Linkedin of Facebook connect

 • tijdelijke vervanging van uw administrateur of controller wegens ziekte
 • snelheid en betrouwbaarheid van de managementinformatie verbeteren
 • het aansturen en opleiden van de administratieve medewerkers
 • het bouwen aan de inrichting van softwarepakketten

Waarom een financieel controller inschakelen?

Automatische verwerking van bankafschriften. Lees meer...

Waarom een interim financieel controller?Lees meer ...

Met van #Haperen inzicht in #complexe #cijfers - Cijfers en InzichtDe regels voor de nieuwe NOW3 zijn bekend. Na de Noodmaatregel overbrugging Werkgelegenheid afgekort NOW 1 en NOW is nu meer bekend over de NOW 3. De NOW 3 is ingedeeld in drie tijdvakken. Lees er meer over
Automatische verwerking bankafschriften

Het geautomatiseerde verwerken van bankafschriften is mogelijk. Toch gebruikt een groot gedeelte van de MKB bedrijven dit nog niet. Binnen veel financiële pakketten is het mogelijk om de bankmutaties in te lezen. Of door een directe koppeling of door het downloaden van het bankafschrift in een CAMT53 (of een ouder MT-940 of CSV) formaat.

Door hiermee te werken wordt het werk aangenamer, bespaart tijd en verkleint de kans op fouten. Zeker als het gaat om bankafschriften met vele regels. Er zal nooit een 100% match door de geautomatiseerde verwerking van het bankafschrift en de aflettering met de openstaande posten. Als gebruiker heb je altijd nog de mogelijkheid om de nodige aanpassingen te doen voordat het verwerkt wordt in de administratie.

Waarom een groot gedeelte van het MKB nog niet werkt met een geautomatiseerde verwerking van de bankafschriften, komt waarschijnlijk doordat er te weinig tijd genomen wordt om de processen te verbeteren.  En daardoor elke dag te veel tijd nodig is om het werk af te maken.

Interim controller

Een interim controller kan je inschakelen voor een implementatie van een nieuw financieel pakket of het maken van een analyse. Het tijdelijk vervangen van een financial controller. Zo kunnen er tal van situaties voorkomen dat het tijdelijk inschakelen van een controller nodig is.

Het inzetten van een interim controller heeft blijvende waarde als deze wordt ingezet om de afdeling administratie te verbeteren. Enerzijds door de kennisoverdracht en anderzijds door de activiteiten tegen het licht te houden en de efficiency te verbeteren. Tijdig rapporteren en overzicht behouden willen we allemaal. Ook voor de administratief medewerker wordt het werk dan aangenamer.

De regels voor NOW3 zijn bekend

Na de Noodmaatregel overbrugging Werkgelegenheid afgekort NOW 1 en NOW 2 is nu meer bekend over de NOW 3. De NOW 3 is ingedeeld in drie tijdvakken:

1 okt 2020- 31 december 2020

1 januari 2021 – 31 maart 2021

1 april 2021 – 30 juni 2021

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of niet een aanvraag te doen. Voor het eerste tijdvak, kunt u een aanvraag indienen tussen 16 november en 13 december.

Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden om een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie. Dit vrijstellingspercentage is 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak. Voor het eerste tijdvak is de referentiemaand van de loonsom juni 2020.

Voor de werkgever is er nu een inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing. Met als doel een goede begeleiding te geven van-werk-naar-werk. Daarvoor is ook geld beschikbaar gesteld. Vanaf 1 december is het weer mogelijk om een aanvraag te doen via de subsidie regeling NL leert door een ontwikkeltraject bij een loonbaanadviseur te volgen. Er is voor 2021 namelijk weer geld beschikbaar gesteld.

Net als de NOW 1 en NOW 2 is de nieuwe NOW 3 ook opgezet om de gevolgen van omzetverlies zo veel mogelijk te compenseren. Daarbij is niet van belang waardoor het omzetverlies wordt veroorzaakt en hoeveel werk er is voor het personeel.

De berekening van de subsidie vraagt misschien nog meer gedetailleerdere toelichting. Echter voor u als ondernemer is het belangrijk om de NOW 3 aan te vragen als u voldoet aan het omzetverlies.

Verdere uitwerking van de regeling vindt u op onze website: http://cijferseninzicht.nl/ 

Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

Thuiswerken makkelijker door digitaliseren van de inkoopfacturen. In deze Coronatijd is digitalisatie belangrijk.

Het digitaliseren van de inkoopfacturen heeft zijn nu zeker in deze coronatijd bewezen. Daardoor is thuiswerken makkelijker geworden. Door scan en herken software worden inkoopfacturen automatisch omgezet naar boekingsvoorstellen. En na controle worden deze boekingen verwerkt in je boekhoudpakket. Stappen van autorisatie worden daarin meegenomen. Er zijn vaak verschillende aanbieders die de inkoopfacturen automatisch in je boekhoudpakket verwerken. Dit zijn ook betaalbare oplossing voor het MKB. Indien je meer dan 2000 facturen per jaar ontvangt, wil ik adviseren om te kijken of scan en herkensoftware interessant is. Je bespaart veel tijd met de verwerking van de bulk aan inkoopfacturen. Volgens reclame kan dit oplopen van 50 tot 75% van de tijd. Op het moment dat je verschillende vestigingen hebt en de verantwoordelijke niet vaak op kantoor aanwezig zijn, is om organisatorische reden van belang om te kiezen voor scan en herken oplossingen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal 2020 is de TVL regeling verruimd. De aanvraag kan vanaf eind november tot en met 29 januari 2021. Op de website van RVO kunt u met eHerkenning of DigiD de aanvaag indienen. Hiervoor komen vrijwel alle bedrijfssectoren in aanmerking, indien

 • Omzetverlies 30% of meer tov vierde kwartaal 2019
 • Vaste lasten groter dan 3.000 in Q4, op basis van het percentage dat bij de hoofdactiviteit hoort. Het percentage vaste laste is door het CBS vastgesteld per SBI-code. Deze varieert sterk van 7% tot een uitschieter naar 72%

De subsidie wordt dan berekend door de formule:

Normale omzet (omzet 4e kwartaal 2019) * omzetverlies in % * aandeel vaste lasten (vast percentage bij de SBI code van de hoofdactiviteit) * 50%

Voldoet u aan de voorwaarde, dan krijgt u 805 op basis van het verwachte omzetverlies. Na afloop van de subsidieperiode wordt op basis van de werkelijke omzet de TVL vastgesteld.

Wat brengt Prinsjesdag voor ondernemers?

Werkkostenregeling

Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Deze vrije ruimte was per 1 jan 2020 verhoogd van 1.2% naar 1.7% voor de eerste 400.000 euro. Boven de 400.000 euro geldt in 2020 een vrije ruimte van 1.2%

De regering heeft voor dit jaar een belastingmaatregel genomen, door over de eerste 400.000 fiscaal loon, een vrije ruimte van 3% te geven. Dit was een maatregel om de ondernemers in deze coronacrisis te ondersteunen.

In 2021 wordt de vrije ruimte 1,7 % voor de eerste 400.000 euro. Boven de 400.000 euro gaat de vrije ruimte omlaag naar 1,18%.

De mogelijkheden voor het inzetten van die vrije ruimte zijn er, bijvoorbeeld:

 • Thuiswerkvergoeding
 • Een bonus netto uitkeren
 • Uitruilen overschot aan vakantie-uren
 • Uitruilen van niet uitbetaalde reiskostenvergoeding
 • Kerstpakket

Baangerelateerde Investeringskorting

Het kabinet kondigde aan een extra crisismaatregel om bedrijven te stimuleren banen te creeren. Daarvoor komt een korting op de premie volksverzekering. Bij investeringen tot 5.000.000 per kalenderjaar is de korting 3.9% van het investeringsbedrag. Deze investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. En de aanvragen hebben een ondergrens van 1.500 per bedrijfsmiddel en 20.000 per aanvraag.

Inkomstenbelasting

Het basistarief inkomstenbelasting daalt van 37.35% naar 37.10%. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd. Waardoor je werknemers meer netto loon overhouden. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd.

Kijk voor meer informatie op: https://ondernemersplein.kvk.nl/prinsjesdag/

Wat te doen als de resultaten teruglopen?

De hele wereld wordt in de greep gehouden door het coronavirus. De pandemie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. De impact van COVID-19 is ook voor het bedrijfsleven groot. Wat te doen als de omzet het en de resultaten zijn teruggelopen?

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag wat te doen. Zit je in een sector die zich snel zal herstellen. Is het nu tijd om extra te investeren in meer verkoopinspanningen?

 Zit je in een sector waar de marktvraag voorlopig niet zal terugkeren op het oude niveau, dan zijn juiste andere keuzes te maken. In beide gevallen kan de business controller je helpen met het maken van de keuzes. Een gezonde balans tussen techniek, commercie en financiën geeft de juiste afweging. In de praktijk zie ik dat de directeur in het MKB vaak veel aandacht heeft voor de techniek en daarmee hulp moet krijgen voor de andere aspecten. Een organisatie adviseur kan daarbij helpen. Zelf zie ik liever de kracht vanuit de eigen organisatie met een commercieel manager en business controller.

De rol van business controller is :

 • Optimalisatie bedrijfsprocessen
 • Adviseren directie over mogelijke kostenbesparingen
 • Adviseren directie over de noodzaak en mogelijkheden van veranderingen
 • Adviseren directie over de gevolgen van een groeistrategie

Ook in een tijd, waarvan we niet weten hoelang we nog te maken hebben met het COVID-19 virus, is het belangrijk om vanuit een visie het bedrijf verder te brengen. Het kan zijn nu investeren in automatisering of in mensen afhankelijk van de huidige kracht van de organisatie wat ook door de business controller is aan te geven.

Tijdig aanvragen

Niet vergeten:

 • Maakt u gebruik van WBSO, dan dient u uiterlijk 31 maart een mededeling te doen van het gerealiseerd aantal uren
 • Wilt u gebruik maken van TVL 2021 Q1, dient u deze aan te vragen voor 30 april
 • Nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor mkb-ondernemingen loopt tot en met 31 maart 2021

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?